گياه شناسی

Wetland

 

Wetland اكوسيستمي متغير و در نوسان است كه اغلب در منطقه حد واسط و در وجه تقابل دو نوع زيستگاه آبي و خشكي تشكيل مي شود و معمولا داراي عناصر هر دو نوع اكوسيستم است. به عبارت ديگر، منطقه گذار بين اكوسيستم آبي و خشكي است، جايي كه زمين به صورت موقت و دوره اي يا به صورت دائمي با آب پوشيده شده است ، به گونه اي كه بيشتر اين اكوسيتمها داراي سطوح متغيري از آب در طول يك فصل ويا حتي در طول سال هستند. به عنوان مثال در طول تابستان بسيار خشك اند اما در زمستان بسيارپرآبند. بسياري از اين اكوسيستمها در مناطقي موجودند كه محل تجمع آبهاي سطحي است يا جايي است كه آبهاي زير زميني به سطح زمين راه مي يابد. اكوسيستمهاي  Wetlandاغلب از نظر تنوع زيستي، اندميسم وتوليد بسيار غني هستندوپذيراي جمعيت وسيعي از پرندگان، پستانداران، دوزيستان، ماهيها و بي مهرگان وبه ويژه گياهان مي باشند. اين اكوسيستمها از نظرنحوه تشكيل، موقعيت جغرافيايي، اقليم، هيدرولوژي، خاك و اجتماعات گياهي متفاوتند. در ميان فاكتورهاي ذكر شده مهم ترين فاكتور تاثير گذار بر روي اكوسيتم، هيدرولوژي است، به گونه اي كه كميت آب، دوره جريان آب و مدت زمان آبداري قويا بر روي عوامل زيستي و غير زيستي در درون اين اكوسيستم تاثير مي گذارد. از عوامل غير زيستي مي توان به بافت خاك و كيفيت آب اشاره كرد و از عوامل زيستي مي توان انواع گونه هاي گياهي و جانوري را نام برد. گياهاني كه در چنين اكوسيتمهايي رشد مي كنند به گياهان هيدروفيت موسوم هستند، گياهاني كه با شرايط اكولوژيكي ويژه اي سازش يافته اند كه نمونه آن بستر خاكي معدني يا آلي نرم غرقاب است كه عموما به ميزان بسيار ضعيفي زهكشي شده است. يكي ازاين گياهان مهم برنج(Oryza) است.

 در مورد تقسيم بندي Wetland  در پست ديگري خواهم نوشت. خاطر نشان مي كنم كه دو تن از دانشجويان دوره دكتري سيستماتيك گياهي در دانشگاه تهران (آقايان اصغر كامراني و عليرضا نقي نژاد) در تزهاي دكتراي خود به بررسيهاي اكولوژيكي و جامعه شناسي اكوسيستمهاي Wetlandدر البرز مي پردازند.

برخي از منابع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wetland.

http://www.tpwd.state.tx.us/landwater/water/habitats/wetland/ecology/

 http://camel2.conncoll.edu/ccrec/greennet/arbo/publications/34/CHP3A.HTM

http://www.answers.com/topic/wetland

+ مهناز وفادار ; ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
comment نظرات ()