گياه شناسی

مباحث درس تالوفيتها

درس تالوفيتها(ريسه داران) يكي از درسهاي دوره كارشناسي زيست شناسي است كه به ارزش دو واحد و بدون آزمايشگاه ارائه مي گردد. مباحث اين درس از سه بخش جلبك شناسي، قارچ شناسي و گلسنگ شناسي(اجتماع قارچ ـ جلبك) تشكيل شده است. در هر كدام از اين بخشها به رده بندي، ويژگيهاي ريخت شناختي، ساختار سلولي، توليدمثل، تغذيه، كاربردها ، اهميت اقتصادي و مباحث ديگر در صورت امكان پرداخته مي شود. دانشجويان در اين درس بايد تحقيقي ارائه دهند كه دربرگيرنده يكي از جنبه هاي مورد بحث در درس باشد. به دليل عدم ارائه آزمايشگاه تلاش مي شود در تدريس اين درس از اسلايدهاي تهيه شده مربوط به گروههاي مورد بررسي البته به شرط وجود امكانات سمعي بصري استفاده شود. در صورت موافقت دانشجويان پس از اتمام مبحث جلبك شناسي يك امتحان ميان ترم برگزار خواهد شد. جهت بررسي در شبكه مي توانيد از واژه هاي alga (جلبك) ، algology (جلبك شناسي) ، reproduction (توليدمثل) ، alga cell structure (ساختار سلولي جلبك) ، alga economic importance (اهميت اقتصادي جلبك)، براي قارچ شناسي از واژه هاي fungus (قارچ) ،) mycology قارچ شناسي) ،)   nutrition تغذيه) ، life cycle (چرخه زندگي) ، fungus morphology  (ريخت شناسي قارچ) ،  )  economic importance اهميت اقتصادي) و براي گلسنگ شناسي از واژه   lichenاستفاده كنيد. جهت مطالعه چند منبع مفيد را ذكر مي كنم.

  1. چلبيان، فيروزه و مجد، احمد ، 1382 ، تالوفيت ها(ريسه داران) ، تهران ، انتشارات آييژ.

  2. رياحي، حسين ، 1381 ، تالوفيت ها(جلبك هاـ قارچهاـ گلسنگها) ، تهران ، انتشارات آدنا.

  3. رياحي، حسين ، 1377 ، جلبك شناسي ، تهران ، انتشارات دانشگاه الزهرا.

  4. سيد خراساني، يوسف ، 1378 ، اصول قارچ شناسي ، تهران ، انتشارات شهريار.

+ مهناز وفادار ; ٢:٠۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
comment نظرات ()