گياه شناسی

معرفي كتاب

كتاب Plant Systematics : A Phylogenetic Approach (سيستماتيك گياهي ، ديدگاهي فيلوژنتيكي) نگاشته والتراس جود، كريستوفراس كمپل، اليزابت اي كلوگ و پيتراف استيونس يكي از كتابهاي حوزه سيستماتيك گياهي است كه در سالهاي اخير با اقبال زيادي از سوي دانشجويان مقاطع مختلف علوم گياهي در ايران روبرو شده و به عنوان يكي از رفرنسهاي اصلي نه تنها دردرسهاي سيستماتيك بلكه در بعضي دروس ديگرمرتبط نيز مطرح گرديده است. اگر چه اهتمام اصلي نويسندگان كتاب، ارائه نوعي رده بندي تكاملي در مورد گياهان بوده، اما مباحث متنوع بسيارمفيدي نيز در جنب رده بندي آورده شده كه به جذابيت كتاب كمك شاياني نموده است. گسترش رو به رشد پارادايم سيستماتيك مولكولي در دو دهه گذشته و توجه بيش از پيش به جنبه هاي مولكولي و ژني و ورود نتايج حاصل از اين منابع توليد داده جهت ارائه نوعي رده بندي كه قرابتها و افتراقهاي گروههاي گياهي مورد مطالعه را مد نظر قرار مي دهد و تجديد نظر وسيع در طبقه بنديهاي گياهشناسان كلاسيك كه اساس طبقه بندي خويش را تشابهات ريخت شناسي قرار مي دادند و تغييرات عميق در اصول و روشهاي علمي مورد استفاده در تحقيقات سيستماتيك انگيزه مؤلفين اين كتاب در نگارش اثربوده است. طبقه بندي كه مؤلفين كتاب به آن قائل هستند طبقه بندي است كه با طبقه بنديهاي قبل متفاوت است حتي با طبقه بندي گروه فيلوژني نهاندانگان. البته در برخي موارد، طبقه بندي در توافق با طبقه بندي مورفولوژيكي است. روابط فيلوژنتيكي در دو گروه مورد بررسي قرار گرفته است: گروه تراكئوفيت هاي غير نهاندانه و گروه نهاندانگان. در اين كتاب علاوه بر مباحث اصلي مربوط به گروه بندي گياهان، فصلي نيز به اصول و روشهاي رده بندي و رده بنديهاي گياهشناسان كلاسيك پرداخته است. مفاهيم و اصطلاحات رايج در سيستماتيك مولكولي به زباني ساده توضيح داده شده همچنين ساختار ژنوم كلروپلاستي و هسته اي و كاربرد آنها و روشهاي مورد استفاده در سنجشهاي فيلوژنتيكي به وضوح شرح داده شده است. اين كتاب به زباني ساده به توضيح مفاهيم گونه، گونه زايي، تنوع درجمعيتها، تنوع، تكامل، هيبريداسيون وسيستمهاي زاد آوري پرداخته كه براي مطالعه بسيار مفيد است. بررسي شواهد متنوع تاكسونوميكي كه منابع توليد داده جهت آناليز هاي فيلوژنتيكي و طبقه بندي هستندنظير شواهد مورفولوژيكي، آناتوميكي، كروموزومي، پروتئيني، تركيبات ثانويه گياهي و... از ديگر مباحث اين كتاب است. در دو ضميمه انتهاي كتاب روشهاي نامگذاري گياهان و نحوه آماده سازي نمونه هاي گياهي جهت ورود به هرباريوم  شرح داده شده كه از نظر آموزشي بسيار مفيد است. در مجموع چنين مي توان گفت كه ورود كتاب سيستماتيك گياهي خلا ناشي از عدم دسترسي به منبعي مفيد در زمينه طبقه بنديهاي فيلوژنتيكي نوين را به نحو شايسته اي مرتفع ساخته است. اين كتاب شامل هشت فصل، دو ضميمه و دو ايندكس است. كتاب سيستماتيك گياهي را حجت ا... سعيدي ترجمه كرده و ناشر آن نيز انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان است.مطالعه اين كتاب ارزشمند را به همه دانشجويان علوم گياهي و علاقه مندان گياهشناسي توصيه مي كنم.

 Judd, W.S; Campbell, C.S; Kellogg, A.E; Stevens, P.F; 2002, Plant systematics: A Phylogenetic Approach, Second Edition, Sinauer Associates, Inc, Sunderland, U.S.A .

+ مهناز وفادار ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥
comment نظرات ()