گياه شناسی

فيتوکلاتينها

 

فيتوكلاتينها پپتيدهاي مشتق از گلوتاتيون مي باشند و در گياهان در زمان قرارگرفتن در معرض تنش فلزات سنگين ساخته مي شوند. يونهاي فلزي زيادي از قبيل مس، سرب و كادميوم سنتز اين تركيبات را در گياهان القاء مي كنند. تحت القاء كادميوم،جهت جلوگيري از صدمه سلول، تركيبات فيتوكلاتين با ميل تركيبي بالا نسبت به كادميوم در سيتوپلاسم و با حضور آنزيم فيتوكلاتين سينتاز ساخته مي شوند و با آن اتصال مي يابند. اين كمپلكس سپس وارد واكوئول مي شود ودرآنجا تمركز مي يابد. جهت عبور كمپلكس كادميوم ـ فيتوكلاتين از تونوپلاست مكانيسمي آنتي پورتي به كار گرفته مي شود. انتقال كادميوم به داخل واكوئول از برهم كنش آن با بخشهاي سلولي فعال جلوگيري مي كند. به دليل   pHاسيدي واكوئول امكان تجزيه كمپلكس كادميوم ـ فيتوكلاتين وجود دارد. اگر كمپلكس حاوي سولفيد باشد پايداري اتصال فلز بيشتر مي شود.اسيدهاي آلي نيزدر هدايت فلزات سنگين به درون واكوئول سهيم مي باشند. از جمله آنها مي توان به اسيد ماليك ،اسيد سيتريك و اسيد نيتريك اشاره كرد. به عنوان مثال، در گياهان انباشت كننده نيكل، اسيد نيتريك به طور موثري قادر به كيلاته كردن و ذخيره نيكل در واكوئول است.

 

+ مهناز وفادار ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()