گياه شناسی

پراکنش بادام

پراكنش جنس بادام Amygdalus L.(Rosaceae) از نظر تقسيم بنديهاي جغرافياي گياهي در منطقه ايرانوـ توراني است و از حوزه درياي مديترانه تا آسيا گسترش دارد. پراكنش اصلي آن در جنوب غرب آسيا و خاورميانه است اما تعداد بسيار كمي از گونه ها در چين و مغولستان وهمينطور جنوب شرق اروپا رويش دارند. بررسيهاي تكاملي نشان داده است كه تكامل بادام در مناطق استپي خشك، بيابانها و مناطق كوهستاني تحت شرايط سخت صورت پذيرفته و اين جنس با زيسگاههاي خشك و نيمه خشك سازگار شده است. بادام در ارتفاعات و بر روي دامنه هاي صخره اي، سنگي، سنگريزه اي ويا بسترهاي شني يا رسي رشد مي كند. اين جنس نيازمند مناطق نورگير باز است و هم چنين در استپها و استپ ـ جنگلها مي رويد.

بادام در 3000سال قبل از ميلاد مسيح اهلي شده است. در وضعيت وحشي، گونه هاي بادام داراي دانه هاي تلخ هستند و حاوي تركيبي به نام آميگدالين مي باشند كه آزادكننده سيانيد است. توليد آميگدالين تحت كنترل يك ژن غالب منفرد است و وقوع يك موتاسيون هم منجر به عدم توليد آن مي شود. اين بادامهاي غير تلخ به طور تصادفي توسط كشاورزان اوليه كشف مي شود و كاشت بادام در مناطق مختلف در حوزه پراكنش بادام و همينطور در مناطق معتدل اروپا و مناطقي كه داراي آب و هواي مديترانه اي هستند رايج مي گردد. شايان ذكر است كه امروزه كاليفرنيا بزرگترين توليد كننده بادام در دنيا مي باشد و اسپانيا مقام دوم را داراست.  

 

+ مهناز وفادار ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()